Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.pilna-pozyczka.pl

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) ustanowiony jest dla serwisu www.pilna-pozyczka.pl prowadzonego przez Firmę Webdo z siedzibą Nowe Gizewo, 12-100 Szczytno, zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7451690364, REGON:362083920, e-mail: biuro@pilna-pozyczka.pl, dalej jako „Firma”,
§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Serwis internetowy – dostępna pod adresem pilna-pozyczka.pl platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Firmę, polegających na udostępnianiu Partnerom Firmy powierzchni w Serwisie, na których zaprezentowane zostaną przez Partnerów Firmy, informacje o dostępnych u Partnerów produktach finansowych. Firma świadczy również usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom formularza, za pośrednictwem którego mogą składać zapytania o produkt finansowy dostępny u Partnerów Firmy.
  2. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Firmę pod numerem telefonu: 532-390-832.
  3. Konsultant Call Center – pracownik Firmy obsługujący Call Center.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności poszukująca za jego pośrednictwem możliwości skorzystania z prezentowanej przez Serwis oferty usług finansowych.
  5. Formularz – formularz udostępniany w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza dane.
  6. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
  7. Usługa – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Firmę droga elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
  8. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  9. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Dane kontaktowe oznaczają:
  11. a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

 1. Partner – podmiot z którym Operator zawarł umowę o współpracy.
 2. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Informacja handlowa– informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego pilna-pozyczka.pl, warunki zawierania i rozwiązywania Umów zawartych dzięki działalności Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Użytkownik oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień.
 4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Firmy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Serwis pilna-pozyczka.pl nie udziela pożyczek i kredytów, a jedynie umożliwia uzyskanie przez Użytkownika informacji na temat kredytów i pożyczek oferowanych przez Partnerów serwisu, poprzez przekazanie przez Firmę danych Użytkowników partnerom Serwisu bądź poprzez uzyskanie przez Użytkownika informacji zamieszczonych przez Partnerów na stronach Serwisu.
 8. Firma w ramach świadczonych Usług przez Serwis, podkreśla iż nie jest pożyczkodawcą i kredytodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
 9. Wniosek wysłany przez Użytkownika za pośrednictwem strony pilna-pozyczka.pl. z jego danymi osobowymi jest dobrowolny i nie zobowiązuje Użytkownika do wzięcia pożyczki.
 10. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.

§3
Wymagania techniczne oraz Pliki Cookie

  1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
  2. a) dostępem do Internetu

   b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
  c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4
Warunki świadczenia usług

 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi uzyskania dostępu do oferowanych przez Partnerów Serwisu Usług i Ofert.
 3. Firma za pośrednictwem Serwisu świadczy również usługi, polegające na udostępnianiu Partnerom powierzchni reklamowych, na których Partnerzy mogą prezentować informacje o dostępnych produktach finansowych.
 4. W ramach stron Serwisowych możliwe jest skorzystanie przez Użytkowników z formularza, za pośrednictwem którego mogą złożyć zapytanie odnośnie wybranej oferty finansowej.
 5. Usługi świadczone przez Firmę z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 6. Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik. Opłata zgodna jest z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 7. Serwis pilna-pozyczka.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 9. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Firma ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
 10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

§5
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie Użytkownika składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 3. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkowania Formularza.
 4. Wysyłając wypełniony Formularz Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika do Partnerów Serwisu.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
 7. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważnia Firmę do przekazania danych Użytkownika do współpracujących z firmą Partnerów Handlowych, których usługi są prezentowane w Serwisie.
 9. Z chwilą przekazania Zapytania do Partnerów usługę Operatora uznaje się za wykonaną.
 10. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy.
 11. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie, wystarczy aby Konsument przed jego upływem wysłał bądź powiadomił Firmę w dowolny sposób, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
 13. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

§6
Zawarcie umów pożyczki, kredytu oraz innych

 1. Serwis pilna-pozyczka.pl nie udziela pożyczek i kredytów, a jedynie pomaga Użytkownikom w otrzymaniu takiej usługi poprzez przekazanie danych partnerowi handlowemu.
 2. Przed zawarciem Umowy pożyczki, kredytu oraz wszelkich innych umów Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami umowy, z którym Użytkownik zawiera daną Umowę.
 3. Warunkiem przekazania przez Serwis danych Użytkownika do partnerów handlowych serwisu jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamieszczonego w Serwisie internetowym.
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe i teleadresowe oraz inne informacje wymagane dla celów dokonania weryfikacji wniosku Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy.
 6. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie, wystarczy aby Konsument przed jego upływem wysłał bądź powiadomił Firmę w dowolny sposób, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.
 7. W razie odstąpienia Konsumenta Umowę uważa się za niezawartą.

§7
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Firmie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Webdo z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2b/16, 12-100 Szczytno, zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7451690364, REGON:362083920.
 2. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Firma nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: banki, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będącej dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych.
 4. Firma chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Firma wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oraz na przekazywanie danych Partnerom handlowym.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@pilna-pozyczka.pl.
 11. W celu realizacji Umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Firma może przetwarzać inne, niż określone w ust. 2, dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 12. Po wykonaniu Umowy Operator nie będzie przetwarzał danych osobowych Usługobiorcy, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.

§8
Zasady odpowiedzialności

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
 5. Firma posiada prawo do zawieszenia dostęp do Serwisu internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.
 6. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Firma posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
 9. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 10. Firma udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
 11. Firma oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
 12. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

§9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
 2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pilna-pozyczka.pl bądź też na adres Firmy.
 3. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Serwisu, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
 6. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 7. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§10
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie podanym na formularzu przeznaczonym do składania wniosków pod adresem: https://pilna-pozyczka.pl/wniosek/ oraz na stronie głównej https://pilna-pozyczka.pl/ jest firma „Webdo” z siedzibą w Szczytnie przy ul. Królowej Jadwigi 2B lok. 16 posługujący się nr REGON: 362083920. Dane przetwarzane będą w celu prezentowania promocyjnych ofert poszukiwanych produktów oraz usług i w tym celu będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem za zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Osobie podającej dane prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jej danych osobowych w każdym momencie.
 2. Podmiotami współpracującymi z administratorem danych, którym przekazywane będą dane podane na formularzu są:
  – SprintMoney.pl;
  – Automatkredytowy.pl;

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Załącznik:
Oświadczenie o Odstąpieniu